Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (umowa o pracę)

kwota kosztów

podstawowe koszty uzyskania przychodu

Podstawowe ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych1 wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, nie więcej niż 1335 zł (111 zł 25 gr * 12 miesięcy) za rok podatkowy, jeśli podatnik uzyskuje przychody tylko z jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy.

podwyższone koszty uzyskania przychodu

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie. Za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr (139 zł 06 gr * 12 miesięcy). Jeśli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, nie mogą one przekroczyć razem 2502 zł 56 gr za rok podatkowy.

podstawowe koszty uzyskania przychodów
z jednego stosunku pracy i pokrewnych miesięczne 111 zł 25 gr
roczne 1335 zł
limit roczny z kilku stosunków pracy i pokrewnych 2002 zł 05 gr
podwyższone koszty uzyskania przychodów
z jednego stosunku pracy i pokrewnych miesięczne 139 zł 06 gr
roczne 1668 zł 72 gr
limit roczny z kilku stosunków pracy i pokrewnych 2502 zł 56 gr
Tabela: Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych w latach 2007-2019.
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Zakład pracy zastosuje podwyższone koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczki od wynagrodzenia podatnika jedynie w przypadku, gdy podatnik ten złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu warunków podwyższenia tych kosztów, tj.: "miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę".

Oświadczenie takie ważne jest do odwołania, nie ma potrzeba składania go ponownie w każdym roku podatkowym pod warunkiem, że stan faktyczny wynikający z oświadczenia nie uległ zmianie.

zwrot kosztów dojazdu za zakładu pracy

Jeśli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy i zwrócone koszty nie zostały zaliczone do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu, nie może on skorzystać z podwyższonych kosztów

podzielność kosztów

Koszty uzyskania przychodu naliczane są od każdego stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych zawartych przez podatnika i przysługują w pełnej kwocie miesięcznej, niezależnie od dnia rozpoczęcia pracy, czy etatu na jaki została zawarta umowa. Przykład: jeśli podatnik rozpoczął pracę ostatniego dnia miesiąca, koszty uzyskania przychodu zostaną mu naliczone w całości.

koszty a faktyczne świadczenie pracy

Koszty zostaną naliczone także w przypadku, gdy podatnik nie będzie faktycznie pracował w danym miesiącu, ale uzyska przychód ze stosunku pracy lub pokrewnego. Tak będzie na przykład, gdy pracownik cały miesiąc spędzi na urlopie wypoczynkowym i całe wynagrodzenie miesięczne będzie składało się jedynie z wynagrodzenia urlopowego. Podobnie w przypadku, gdy pracownik będzie chorował cały miesiąc i otrzyma za co najmniej jeden dzień wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy.

1 Stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
Źródło: Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).