Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (umowa o pracę)

kwota kosztów

podstawowe koszty uzyskania przychodu

Podstawowe ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych1 wynoszą 250 zł  miesięcznie, nie więcej niż 3000 zł (250 zł  * 12 miesięcy) za rok podatkowy, jeśli podatnik uzyskuje przychody tylko z jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł  za rok podatkowy.

podwyższone koszty uzyskania przychodu

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 zł  miesięcznie. Za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł  (300 zł  * 12 miesięcy). Jeśli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, nie mogą one przekroczyć razem kwoty 5400 zł za rok podatkowy.

podstawowe koszty uzyskania przychodów
z jednego stosunku pracy i pokrewnych miesięczne 250 zł
roczne 3000 zł
limit roczny z kilku stosunków pracy i pokrewnych 4500 zł
podwyższone koszty uzyskania przychodów
z jednego stosunku pracy i pokrewnych miesięczne 300 zł
roczne 3600 zł
limit roczny z kilku stosunków pracy i pokrewnych 5400 zł
Tabela: Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych w latach 2019-.
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Zakład pracy zastosuje podwyższone koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczki od wynagrodzenia podatnika jedynie w przypadku, gdy podatnik ten złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu warunków podwyższenia tych kosztów, tj.: "miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę".

Oświadczenie takie ważne jest do odwołania, nie ma potrzeba składania go ponownie w każdym roku podatkowym pod warunkiem, że stan faktyczny wynikający z oświadczenia nie uległ zmianie.

zwrot kosztów dojazdu za zakładu pracy

Jeśli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy i zwrócone koszty nie zostały zaliczone do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu, nie może on skorzystać z podwyższonych kosztów

podzielność kosztów

Koszty uzyskania przychodu naliczane są od każdego stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych zawartych przez podatnika i przysługują w pełnej kwocie miesięcznej, niezależnie od dnia rozpoczęcia pracy, czy etatu na jaki została zawarta umowa. Przykład: jeśli podatnik rozpoczął pracę ostatniego dnia miesiąca, koszty uzyskania przychodu zostaną mu naliczone w całości.

koszty a faktyczne świadczenie pracy

Koszty zostaną naliczone także w przypadku, gdy podatnik nie będzie faktycznie pracował w danym miesiącu, ale uzyska przychód ze stosunku pracy lub pokrewnego. Tak będzie na przykład, gdy pracownik cały miesiąc spędzi na urlopie wypoczynkowym i całe wynagrodzenie miesięczne będzie składało się jedynie z wynagrodzenia urlopowego. Podobnie w przypadku, gdy pracownik będzie chorował cały miesiąc i otrzyma za co najmniej jeden dzień wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy.

1 Stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
Źródło: Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).